Privacy

1. Algemeen

Indien u onze website www.janneveste.nl bezoekt en/of zich via onze website wilt inschrijven voor een koopwoning, verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens van u. Janneveste (hierna: Janneveste) treedt namens eigenaar Janneveste op als beheerder en geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens via onze website. Janneveste is gevestigd te (4332 SB) Middelburg aan de Oostperkweg 3. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met die persoonsgegevens omgaan en waar wij die gegevens voor gebruiken. In dit statement informeren wij u ook over uw rechten in dit kader. Janneveste hanteert een strikt privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Janneveste verzamelt en verwerkt als u onze website bezoekt en/of zich via onze website inschrijft voor een koopwoning en/ of een contactformulier invult.

3. Uitleg en opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we per doel welke persoonsgegevens Janneveste van u verwerkt als u onze website(s) bezoekt.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

4.1 Functionaliteiten van de website en gepersonaliseerde informatie op de website

Doel
Om u als bezoeker/gebruiker van onze website(s) een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, verwerken wij een aantal persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Janneveste.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waar u mee surft en de duur en het tijdstip van een bezoek.

4.2 Inschrijven op de website en voor een koopwoning

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn (ook van evt. partner):

 • NAW gegevens: aanhef, voor- en achternaam;
 • telefoonnummers en e-mailadres;
 • burgerlijke staat;
 • nationaliteit;
 • huidige adresgegevens;
 • gegevens m.b.t. woonsituatie (koop, huur, thuiswonend);
 • financiële gegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • woningvoorkeuren.

4.3 Invullen contactformulier
Doel
Om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van bijvoorbeeld één van onderstaande redenen:

 • Vraag aan verkoopmakelaar;
 • Doorgeven opmerking;
 • Terugbel verzoek.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: geslacht, naam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Janneveste schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in (zoals hostingdiensten, CRM leverancier en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Janneveste de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in het kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uitsluitend wanneer Janneveste hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en Openbaar Ministerie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging

Janneveste gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Janneveste heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

7. Uw rechten en vragen

U heeft het recht om Janneveste een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot volledige verwijdering van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:
nieuwbouw@faasse-fermont.nl
Voor klachten over het verwerken van persoonsgegevens kunt u uiteraard terecht bij ons en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

9. Wijzigingen privacy statement

Het privacy statement van Janneveste kan worden gewijzigd als wij voornemens zijn het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen of als andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement vindt u altijd op onze website.
Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
Laatst gewijzigd: 27 februari 2023